Slide thumbnail Slide thumbnail Slide thumbnail Slide thumbnail Slide thumbnail Slide thumbnail

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริ
โดยโรงเรียนตากพิทยาคม

ไฟล์นำเสนอ ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน