Slide thumbnail Slide thumbnail Slide thumbnail Slide thumbnail Slide thumbnail Slide thumbnail

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริ
โดยโรงเรียนตากพิทยาคม

รายงานประโยชน์แท้แก่มหาชน