Slide thumbnail Slide thumbnail Slide thumbnail Slide thumbnail Slide thumbnail Slide thumbnail

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริ
โดยโรงเรียนตากพิทยาคม

ภาพการเยี่ยมชมงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน