Slide thumbnail Slide thumbnail Slide thumbnail Slide thumbnail Slide thumbnail Slide thumbnail

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริ
โดยโรงเรียนตากพิทยาคม

ทะเบียนพรรณไม้ และภาพถ่ายพรรณไม้